Atalarınızın Verdiği Kararlar Sizinkileri Etkiliyor Olabilir mi? Sosyobiyoloji Nedir?

Son güncelleme:

Sosyobiyoloji, insan davranışlarının biyolojik temellere dayandırıldığı sistematik çalışma prensiplerinin Neo-Darwinist bir sentezidir. Bu noktada önce Neo-Darwinizm’ in ne olduğunu inceleyelim. Neo-Darwinizm, Darwinizm’den farklı olarak insan davranışlarını da evrim teorisiyle ilişkilendirir. Sosyolojinin bir alt dalıdır.

Sosyoloji veya toplum bilimi, sokakta karşılan kişilerden küresel sosyalliğe kadar çok geniş bir alan hakkında inceleme yapan bilim dalıdır. Bu dalda araştırma ve inceleme sürdüren insanlara sosyolog denirken aynı zamanda sosyoloji bir sosyal bilim olarak sayılır. Bu bilim, çok geniş bir alana yayıldığı için profesyoneller tarafından bile tanımlanması güç bir kavramdır. En kolay yolu ise bu bilimin farklı boyutlarını inceleyen alt dalların olduğu bir küme olarak açıklayıp anlatmaktır. Sınıf eşitsizliği, cinsiyet toplum bilimi ırk ve cinslerin eşitsizliği, suç davranışı ve çarpıksızlıkları gibi türlü türlü alt dallar ortaya çıkmaya devam etmektedir. Birçok toplum bilimci, akademi dışında yararlı araştırmalar yapmaktadırlar. Buldukları ve çıkarttıkları sonuçları yenilik yapmak isteyenler, yöneticiler ve daha çok toplum sorunları çözme profesyonellerine vermektedirler.

İnsanlığın oluş tarihi boyunca bütün insanlar bir şekilde nasıl var olduğu konusunu düşünmüş ve birçok teori üretmiştir. Kimisi daha yüce bir varlığın onu yarattığına, yani yaratıcıya inanırken kimisi evrim teorisine inanır. Evrim, zamanla mutasyona uğrayan canlıların genel özelliklerine Mendel Prensiplerine göre yavrularına aktardığı ve bu yavruların zaman içerisinde ortama adapte olup egemen topluluklar haline dönüştüğünü ya da yok olduğunu öne süren bir teoridir. Evrim teorisinin temellerini Charles Darwin atmıştır. Evrime göre canlılığın çeşitliliği ve devamı doğal seçilim sayesinde sağlanır.

Charles Darwin, evrim teorisinin temellerini atan öncüdür.

Sosyobiyolojinin dayandığı iki ön kabul varır:

Karakteristik özelliklerimizin temeli genlerimize dayanır. Bazı olaylara atalarımızdan farklı reaksiyon vermemizin sebebi bu özelliklerin adaptasyona uğramış olmasıdır.

İnsanlar hayvanlar alemine dahildir.

Sosyobiyolojinin dayandığı çok önemli iki ön kabul vardır.

Sosyobiyoloji, Amerikan biyolog Edward O. Wilson’ ın 1975’ te yazdığı Sociobiology: The New Synthesis kitabıyla popülerleşmiştir.

Edward Wilson’un kitabı Sociobiology: The New Synthesis sosyobiyoloji biliminde çok büyük bir öneme sahiptir.

Wilson kitabın büyük bir bölümünü hayvanlara ayırmıştır. Buna rağmen insan davranışlarıyla ile ilgili bölüm yazmıştır. Bu bölüm sosyobiyoloji alanında birçok tartışmaya sebep olmuştur. O günkü tartışmaların kökeninde aslında Wilson’ un kitabında siyasi içerik olmamasına rağmen siyaset yatmaktadır. 1970’ li yılların ortasında iyice popülerleşen Marksist felsefe, ideolojik yöntemlerle devlet kurumları ve bireyin mükemmelleşebileceğini savunur yani temelde evrim ve onunla bağlantılı tüm fikirlere karşıdır. İşte bu sebeple sosyobiyoloji dönemin akademik çevrelerinden bir çok eleştiri almıştır.

Edward Osborne Wilson önde gelen bir sosyobiyologtur.

Richard Lewontin ve Stephen Jay Gould, sosyobiyolojinin tarihteki kötü olaylarla günümüz insanının kalıtsal özellikleri arasında bağlantı kurulmasının adaletsizlik ve eşitsizliğe sebebiyet vereceğini öne sürmüşlerdir. Bu noktada sosyobiyolojiye belki de en çok karşı çıkan insanlar humanizm ideolojisini destekleyen insanlardır. Çünkü humanizme göre temelde her birey doğduğu andan itibaren eşittir. Bireylerin gelecekte fikir ve davranış ayrılıklarına sahip olmasının sebebi yetiştirildikleri ortam ve gözlemleme imkanına sahip oldukları sosyal çevredir. Oysa sosyobiyolojiye göre bireyin hareketlerinin altında yatan anafikrin sebebi genlerdir, bu da ister istemez insanın ırkından kökenli farklılıklara sahip olduğunu savunur.

Humanizm, temelde bütün insanların eşit doğduğunu savunan bir bilim dalıdır.

Wilson, bu politik tartışmaların üzerine kitabının yirmi beşinci baskısında kendisinin liberal olduğu ve kitapta politik herhangi bir içerik olmadığına dair açıklama yapsa da, bir takım psikolog ve antropologlar eleştirilerden kaçınmak adına Wilsonla benzer olan fikirlerini evrimsel psikoloji adında yeni bir bilim dalının altında ifade etmiştir. Temelde sosyobiyoloji ve evrimsel psikoloji, duygu ve düşünce kalıplarının evrimsel kökeni üzerine çalışmak konusunda birleşse de; sosyobiyoloji daha çok etololoji etrafında şekillenirken evrimsel psikoloji insan odaklıdır.

Günümüzdeki en önemli tartışma noktası ise teorinin insan aklını ve iradesini yok saydığı üzerinedir. İkinci bir eleştiri ise teorinin genetik belirlenimciliğe dayanması üzerinedir. Bu tutum da en basitinden ırkçı ve cinsiyetçi bir tutumdur. Temelde bu tutumagöre eğer erkek saldırganlığı genetik olarak sabitlenmişse ve üreme açısından avantaj sağlıyorsa o halde erkek saldırganlığını engellememiz mümkün değildir.

Günümüzde bazı bilim insanları, bireyin duygusal davranışlarının değişimini de genetik özelliklerimize bağlamaktadır. Bu noktada bipolar bozukluğu bize atalarımızdan miras kalan bir genetik hasara bağlayanlar bile vardır. Çünkü temelde sosyobiyolojiye göre insan, bugünkü modern insan tanımına eriştiği müddette robotlaşır. Yani duygularından uzaklaşıp mantığına yaklaşır. Ama mantık dediğimiz durum insanın sahip olduğu veriler doğrultusunda doğru ve yanlışı ayırt edip karar verebilme mekanizmasıdır. Kökenlerimizde eriştiğimizde ise atalarımızın ellerinde bir bilgi kaynağı olmadığı için bugün mantığımızla verdiğimiz bütün kararları duygularıyla verdiklerini görürüz. Yani sosyobiyologlara göre duygusal insanlar evrimsel olarak ilkeldir.

Sosyobiyolojinin İlişkilendirildiği Bilim Dalları

Sosyoloji: Sosyoloji, insan ve toplumun etkileşimsel davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Özellikle psikoloji ve antropoloji ile sıkı bir iş birliği içerisindedir.

Sosyoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalına denir.

Antropoloji: Günümüz ve geçmiş insan topluluklarının davranışlarını mercek altına alan bilim dalı.

Antropoloji geçmişten günümüze olan insan topluluklarını inceleyen bilim dalına denir.

Etoloji: Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır. Özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bilim dallarıyla beraber çalışır.

Fizyoloji: Fizyoloji, canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal sistem ve fonksiyonlarının işleyişlerini inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji, canlıların işleyişini inceleyen alt biyoloji dalıdır.

Epigenetik: Epigenetik, biyolojide genotipleri ( gendeki DNA dizilimi) aynı olduğu halde fenotipik (DNA diziliminin karakteristik özelliği ) özelliklerinin farklılığını inceleyen bilim dalıdır.

Epi genetik, bir deyişle ırsi olup genetik olmayan fenotipik aktiviteleri incelemektedir.

Edward Osborne Wilson kimdir?

Genellikle EO Wilson olarak anılan Edward Osborne Wilson, Amerikalı bir biyolog, doğa bilimci ve yazardır. Mirmekolog olan Edward Osborne Wilson, dünyanın en önde gelen uzmanlarından biri olarak adlandırılır.

Wilson yaptığı çalışmalar sebebiyle “sosyobiyolojinin babası” ve “biyolojik çeşitliğinin babası” olarak anılır. Ekolojik bilim dalına en büyük katkılarından bir tanesi Robert MacArthur ile birlikte geliştirdiği ada biyocoğrafyası teorisidir.

Wilson, 1956’ dan 1996’ ya kadar kırk yıl boyunca Harvard fakültesinin bir parçasıydı. 1996 yılında Entomoloji Profesörü ve Onursal Kuratörlük görevinden emekli oldu. EO Wilson Biyoçeşitlilik Vakfı’nı kurdu.

Wilson, 21. yüzyılda birkaç kitap yayınladı.

 • Hayatın Geleceği , 2002
 • Yeni Dünyada Pheidole: Baskın, HiperDiverse Karınca Cinsi , 2003
 • Darwin’in Dört Büyük Kitabı , 2005
 • Yaratılış: Dünyadaki Hayatı Kurtarmaya Yönelik Bir Çağrı , Eylül 2006
 • Doğanın Ortaya Çıkışı: Seçilmiş Yazılar , 1949–2006
 • Süperorganizma: Böcek Toplumlarının Güzelliği, Şıklığı ve Garipliği , 2009
 • Karınca Yuvası: Bir Roman , Nisan 2010
 • Karıncalar Krallığı 2010
 • Yaprak Kesen Karıncalar: Medeniyet, İçgüdü , 2011
 • Dünyanın Sosyal Fethi , 2012
 • Genç Bir Bilim Adamına Mektuplar , 2014
 • Sonsuzluğa Açılan Bir Pencere: Bir Biyoloğun Gorongosa Ulusal Parkı’nda Yürüyüşü , 2014
 • İnsan Varlığının Anlamı , 2014
 • Half-Earth: Planetimizin Yaşam Mücadelesi , 2016
 • Genesis: Toplumların Derin Kökeni , 2019
 • Karınca Dünyasından Masallar , 2020

Wilson şu anda eşi ile beraber Lexington’ da yaşıyor.

Edward Osborne Wilson, hala hayatta ve karısıyla birlikte yaşamını sürdürmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Negibi sosyal içerik paylaşım sitesidir. Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ya da kopyalanamaz.